aktualne


Nová verzia programu SAZA 1.8.1 obsahuje:
- Nová agenda - Terénna opatrovateľská služba (TOS) - plánovanie, realizácia, výpočet úhrad.
- Služby s hodinovou sadzbou. Zmeny vo výpočte úhrad a vratiek.
- Možnosť elektronických príloh v individuálnych plánoch a evidencii majetku.
- Viacero nových a upravených tlačových zostáv.
Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
15.03.2018 2.aktualizácia KUCHYNA verzie 2.22 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
13.02.2018 1.aktualizácia KUCHYNA verzie 2.22 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
08.02.2018 1.aktualizácia ENERGIE verzia 5.01 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
31.12.2017 Nová verzia ENERGIE 5.00. Program ENERGIE je "preklopený" do prostredia Windows. Stiahnuť inštaláciu
Zobraziť novinky
18.12.2017 Nová verzia KUCHYNA Win 2.22 Stiahnuť inštaláciu
Zobraziť novinky ... Zobraziť pokyny pre inštaláciu
28.11.2017 1.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.41 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
11.11.2017 Nová verzia programu SAZA 1.7.0 obsahuje:
- Rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok.
- Voliteľný výpočet vratiek z plnej úhrady (aj v prípade zníženej úhrady platiteľa).
- Možnosť individuálneho prerozdelenia celej vratky v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.
Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
01.09.2017 Nová verzia programu DOPRAVA 5.40 Stiahnuť inštalačné súbory
Zobraziť sprievodný list
17.07.2017 Nová verzia programu SAZA 1.6.0 obsahuje:
- Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index).
- Tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov.
Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
26.06.2017 Nová verzia programu SAZA 1.5.0 obsahuje:
- Index telesnej hmotnosti (BMI).
- Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS).
- Odstránená chyba pri ukončení pobytu.
Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
21.06.2017 Aktualizácia programu CENTRAL 3.70 Spustiť inštaláciu
V číselníku hospodárskych ukazovateľov bolo umožnené zadávanie vnútropodnikových účtov (8xx a 9xx).
Doplnený bol Export réžií za aktuálny mesiac podľa jednotlivých NS a vnútropodnikových účtov vo formáte .DBF vhodnom pre import do účtovníctva LEA-Uafalan ako aj vo formáte .XLS.
20.06.2017 Nová verzia programu SAZA 1.4.1 obsahuje:
- Export stravníkov pre program Kuchyňa.
- Zmenená agenda Lekári a nálezy, doplnený číselník lekárskych odborností.
- Nová agenda Nákupy.
- Zmenený spôsob filtrovania klientov v tlačových zostavách umožňujúci aj individuálny výber.
Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
20.03.2017 Nová verzie programu SAZA 1.3.3 Zobraziť novinky
Stiahnuť inštaláciu aktualizácie
02.02.2017 Nová verzie programu SAZA 1.3.2 Zobraziť novinky
17.01.2017 Nové verzie programu SAZA 1.3.0 (zo 14.12.2016) a SAZA 1.3.1 (zo 17.1.2017) obsahujú:
- Podstatne zrýchlený spôsob spúšťania formulárov, zálohovania a obnovy údajov.
- Evidenciu osobných profilov klientov (anamnestické otázky a odpovede).
- Možnosť vytvárať a tlačiť individuálne plány, ich realizáciu a hodnotenie.
- Novú agendu Testy – MMSE, Barthelovej test základných denných aktivít, IADL, Katzov index nezávislosti, Test ošetrovateľskej záťaže, Test rizika pádu, Modifikovaná Nortonovej stupnica pre posúdenie rizika vzniku dekubitov, Funkčný geriatrický index.
Zobraziť novinky
22.12.2016 Nová verzia KUCHYNA Win 2.21 Stiahnuť inštaláciu
Zobraziť novinky ... Zobraziť pokyny pre inštaláciu
02.09.2016 SAZA 1.2.1 obsahuje:
- Hromadná tlač výdavkových pokladničných dokladov so zostatkom príjmu a / alebo vratkou.
- Možnosť tlačiť mená pracovníkov na pokladničné doklady a na prehľady pohybov na účtoch.
- Import nákupu liekov zo súboru vyexportovaného lekárňou v systéme NR SYS do účtovných pohybov.
26.7.2016 SAZA 1.2.0 obsahuje:
- Doplnená bola agenda Pripomienky umožňujúca nastaviť ľubovoľné upozornenia na blížiace sa termíny rôznych udalostí a úloh.
- Rozšírené boli užívateľské konfiguračné parametre, ktoré umožňujú pre každého užívateľa osobitne nastaviť, čo sa má vykonať po jeho prihlásení do programu.
15.6.2016 SAZA 1.1.0 až 1.1.3 obsahujú:
- Možnosť vytvárať užívateľské zostavy a dokumenty s využitím hromadnej korešpondencie a ďalších nástrojov MS Word.
- Nové tlačové zostavy – napr. tlač príjmových pokladničných dokladov z evidencie skutočných úhrad a vratiek, obraty po účtovných pohyboch podrobne atď.
29.3.2016 SAZA 1.0.0
Po dlhodobom vývoji bola vydaná 1.verzia nového programu SAZA (Sociálna a zdravotná agenda). Je nástupcom programu SAGA, ktorý bol kompletne prepracovaný na novej vizuálnej platforme, podporuje všetky súčasné verzie operačného systému Microsoft Windows a umožňuje plnohodnotnú sieťovú prevádzku.
Inštaláciu skúšobnej i riadnej verzie programu SAZA (vrátane prevodu všetkých údajov zo SAGA) možno dohodnúť telefonicky na 0905 556 312 alebo emailom na hrnciar@promys.sk.
24.02.2016 1.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.31 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
15.02.2016 Aktualizácia programu CENTRAL 3.60 Spustiť inštaláciu
Možnosť používať písmená v kódoch NS.
V časti Ostatné prehľady bola doplnená Kontrola výnosov, nákladov a hospodárskych výsledkov (t.j. súčet výsledkov testov konzistencie 232 až 235 za zvolené obdobie).
15.02.2016 Aktualizácia programu ÚDRŽBA 2.80 Spustiť inštaláciu
Možnosť používať písmená v kódoch NS.
01.01.2016 Nová verzia programu DOPRAVA 5.30 Stiahnuť inštalačné súbory
Zobraziť sprievodný list
16.12.2015 Nová verzia KUCHYNA Win 2.20 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
15.12.2015 Popis pri vykonávaní inventúry v programe KUCHYNA Zobraziť podrobnosti
11.09.2014 Nová verzia KUCHYNA Win 2.10 Zobraziť podrobnosti
05.11.2014 Aktualizácia programu CENTRAL 3.40 Spustiť inštaláciu
Opravené zaokrúhľovanie v prehľadoch užívateľských HU.
Možnosť zvoliť v konfigurácii použitie desatinnej bodky alebo čiarky v číselných údajoch.
Úprava tlače cez externý tlačový program DOSPrint tak, aby umožňovala automatické nastavenie šírky znakov (CPI) vzhľadom k šírke tlačovej zostavy.
12.10.2014 2.aktualizácia SAGA verzia 4.00 Spustiť inštaláciu
Oprava drobných, ojedinele sa vyskytujúcich chýb v prehľadoch.
Aktualizácia zahŕňa aj všetky predchádzajúce zmeny vo verzii 4.00.
16.09.2014 4.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.24 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
25.08.2014 Nová verzia programu DOPRAVA 4.30
Stiahnuť inštalačné súbory
Zobraziť sprievodný list
11.08.2014 3.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.23 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
01.08.2014 1.aktualizácia SAGA verzia 4.00
Doplnená možnosť tlačiť iné čísla zmlúv na výpočtových listoch pre štandardné a nadštandardné služby.
Oprava chybného zobrazenia desatinných čísel pri použití desatinnej čiarky.
Oprava tlačovej zostavy vratiek.
31.07.2014 2.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.22 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
25.07.2014 1.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.21 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
14.07.2014 Nová verzia programu SAGA 4.00
Hlavné novinky:
- Alternatívne výpočtové listy: za všetky služby / štandardné služby / iné, nadštandardné služby.
- Výpočtový list s kompletnými informáciami o úhradách za 28-31 dní, resp. 18-23 pracovných dní.
- Možnosť vynechať z vratky za stravovanie režijné náklady.
Zobraziť podrobnosti
01.07.2014 Nová verzia programu DOPRAVA Win 5.20
Stiahnuť inštalačné súbory
Zobraziť sprievodný list
01.05.2014 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť PROMYS soft, s.r.o. mení dňom 1. mája 2014 adresu sídla a prevádzky spoločnosti
zo Staromyjavská 59, 907 01 Myjava na Námestie M. R. Štefánika 582/29B , 907 01 Myjava.
Zároveň rušíme telefónnu linku T-com s číslom 034/6215112. Linka T-com s číslom 034/6215111 i mobilné čísla zostávajú v platnosti.
17.12.2013 3.aktualizácia SAGA verzia 3.90 Spustiť inštaláciu
Opravená chyba mesačnej uzávierky, pri ktorej neboli vytvorené nové záznamy v pokladni, na depozitnom účte, v sklade a u obchodných partnerov.
Z testu 19 kontroly konzistencie boli vynechané účty, ktorým bola zrušená platnosť.
Aktualizácia zahŕňa aj všetky predchádzajúce aktualizácia verzie 3.90.
03.12.2013 Nová verzia KUCHYNA Win 2.02 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
18.11.2013 2.aktualizácia SAGA verzia 3.90 Spustiť inštaláciu
Aktualizácia počiatočných stavov v tabuľke skutočných úhrad.
08.11.2013 1.aktualizácia SAGA verzia 3.90
Oprava nesprávnych dátumov ukončenia platnosti záznamov v tabuľkách Príjmy a Platitelia úhrad.Doplnenie chýbajúcich údajov o príjmoch príbuzných.
15.10.2013 Nová verzia programu SAGA 3.90
Hlavné novinky: predbežné úhrady na nasledovný mesiac, trvalý príkaz na úhradu, nový a rozšírený výpočtový list, inventúra výbavy, ... Zobraziť podrobnosti
10.10.2013 2.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.10 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
10.10.2013 2.aktualizácia DOPRAVA verzia 4.20 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
06.09.2013 1.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.10 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
05.09.2013 1.aktualizácia DOPRAVA verzia 4.20 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
01.09.2013 Nová verzia programu DOPRAVA Win 5.10
Stiahnuť inštalačné súbory
Zobraziť sprievodný list
16.08.2013 1.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.01 Spustiť inštaláciu opravy
Zobraziť podrobnosti
06.06.2013 Nová verzia KUCHYNA Win 2.01 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
22.05.2013 2.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.00 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
10.05.2013 4.aktualizácia DOPRAVA verzia 4.10 Spustiť inštaláciu
Zobraziť podrobnosti
13.03.2013 6.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00 Spustiť inštaláciu opravy
Zobraziť podrobnosti
08.02.2013 5.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
06.02.2013 1.aktualizácia DOPRAVA Win verzia 5.00
25.01.2013 4.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
10.01.2013 3.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
08.01.2013 2.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
07.01.2013 Nová verzia programu DOPRAVA Win 5.00
Sprievodný list: stiahnuť
Inštalačné súbory DOPRAVA Win 5.00: stiahnuť
04.01.2013 3.aktualizácia DOPRAVA verzia 4.10
29.12.2012 1.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
21.12.2012 Nová verzia programu CENTRAL 3.40. * Spustiť inštaláciu
Novinky: číselník skupín HU, tabuľka limitov HU, prehľady čerpania limitov HU po NS a mesiacoch. * Zobraziť podrobnosti
14.12.2012 Nova verzia programu KUCHYNA Win 2.00
Kompletný popis noviniek NOV_K200.DOC : stiahnuť
04.12.2012 18.aktualizácia SAGA verzia 3.70 Spustiť inštaláciu
Sprievodný list: stiahnuť
03.12.2012 Demoverzia programu KUCHYNA Win 2.00 s DEMOdatami
Kompletný popis noviniek NOV_K200.DOC : stiahnuť
Inštalačné súbory demoverzie KUCHYNA Win 2.00 : stiahnuť
28.10.2012 17.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Opravená bola chyba pri výpočte úhrad, pri ktorej sa klientom s nízkym príjmom znížila úhrada za nadštandardnú službu (u ktorej mala byť plná úhrada - stanovená bez ohľadu na príjem klienta). Na úkor toho bola menej znížená úhrada za štandardnú službu, takže celková mesačná úhrada bola vypočítaná správne.
- Vo výpočtovom liste sa v prípade nulovej mesačnej úhrady za niektorú službu mohlo stať, že sa namiesto 0 nezobrazilo nič - problém bol odstránený.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
20.10.2012 16.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Zmenil sa spôsob výpočtu úhrad pre klientov s veľmí nízkym príjmom.
- Zmenil sa spôsob výpočtu vratiek za stravu v prípade, ak bol klient odhlásený len z niektorých jedál.
- Pribudol konfiguračný parameter "Zohľadniť rozdiel v zaokrúhlení všetkých vratiek u posledného platiteľa" ovplyvňujúci spôsob zaokrúhlenia vratiek v prípade, ak je vratka počítaná pre viacerých platiteľov úhrady toho istého klienta. Štandardne sa zaokrúhľuje vratka pre každého platiteľa osobitne, preto ich súčet môže dávať inú hodnotu, ako keby bol platiteľ len jeden. Po zapnutí parametra sa upraví vratka posledného platiteľa tak, aby bol rozdiel spôsobený viacnásobným zaokrúhlením odstránený.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
11.10.2012 15.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Pri mesačnej uzávierke bol nesprávne stanovený dátum platnosti niektorých opakujúcich sa jednorazových služieb. Namiesto jediného konkrétneho dňa bolo v tabuľke služieb nastavené obdobie od začiatku do konca mesiaca. Aby nevznikla chyba pri výpočte úhrad, je potrebné spustiť Kontrolu konzistencie, ktorá uvedené problémy odstráni.
- Pri ukončení pobytu klienta v zariadení nebolo v niektorých prípadoch automaticky ukončené opakovanie služieb v ďalších mesiacoch. Kontrola konzistencie opäť nezrovnalosti odstráni.
- V prípade opravy údajov v číselníku služieb mohlo následné stlačenie kláves PageUp resp. PageDown v inej tabuľke výnimočne spôsobiť chybu systému - problém bol odstránený.
- V tabuľke skutočných úhrad sa mohli vyskytnúť duplicitné záznamy s počiatočnými mesačnými stavmi. Nadbytočné záznamy sa automaticky odstránia pri vstupe do tabuľky alebo pri spustení kontroly konzistencie.
- V tabuľke skutočných úhrad sa mohli výnimočne vyskytnúť záznamy o úhradach, v ktorých chýbal spôsob úhrady platbou v hotovosti. Program údaj automaticky doplní pri vstupe do tabuľky alebo pri spustení kontroly konzistencie.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
27.09.2012 14.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) sú stravná jednotka, ceny jedál i režijné náklady zobrazené vždy v plnej výške, t.j. aj v prípade, ak má platiteľ úhradu za stravovanie zníženú v dôsledku nízkeho príjmu.
- Pred zobrazením tabuľky skutočných úhrad sa automaticky vykonáva kontrola, či sú platitelia zadaní korektne (prípadé chyby program opraví a zobrazí protokol).
- Ak pri výpočte úhrad neboli automaticky doplnené skutočné úhrady (ale tieto boli doplnené alebo ručne zadané už pred tým), program v niektorých prehľadoch chybne zobrazil nulové skutočné úhrady - problém bol odstránený.
- Pri prehľade "Nedoplatky úhrad - sumárne" program ponúka možnosť zvoliť, či sa majú tlačiť aj platitelia, ktorí nemajú nedoplatky.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
13.09.2012 13.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) bol zmenený spôsob zobrazenia dennej úhrady pre služby poskytované v pracovné dni (výnimočne sa mohla namiesto úhrady zobrazovať 0).
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
11.09.2012 12.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo všetkých výpočtových listoch bol zmenený spôsob výpočtu mesačnej úhrady pre služby poskytované v pracovné dni (priemerný počet pracovných dní v mesiaci je 22).
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
06.09.2012 11.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) sa denná úhrada za službu zobrazuje len v tom prípade, ak ide o typ služby denná resp. denná v pracovné dni. U jednorazových služieb je hneď za názvom služby uvedený počet opakovaní služby a sadzba za 1 službu (názov: počet x sadzba)
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
06.09.2012 Na našej stránke bola dopracovaná voľba "Podpora" , v ktorej sú umiestnené rôzne návody a externé programy využívané našimi aplikáciami.
03.09.2012 10.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Pri hromadnom pridávaní úhrad do účtovných pohybov bol umožnený výber nielen platiteľov uhrádzajúcich zrážkou z príjmu a platbou v hotovosti, ale aj prevodom (poštou), inkasným príkazom a platobným príkazom.
- Rozšírené boli testy kontroly konzistencie.
- Opravené boli drobné chyby pri práci so skutočnými úhradami.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce aktualizácie verzie 3.70.
15.08.2012 9.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo veľmi výnimočnom prípade sa mohla pri výpočte úhrad vyskytnúť situácia, kedy sa úhrada klieta (resp. doplatok úhrady) rozdelil medzi viacerých platiteľov (príbuzných) a v dôsledku zaokrúhlenia jednotlivých úhrad vznikol rozdiel voči celkovej požadovanej úhrade (nedoplatok) vo výške 0.01 Eur. Problém bol odstránený - rozdiel je pripočítaný k úhrade posledného platitela.
- Nadbytoční príbuzní doplácajúci úhradu boli vo výpočtovom liste odstránení.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
08.08.2012 8.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) tlačenom za klienta boli doplnené meno a výška úhrady každého doplácajúceho príbuzného.
- V súlade so zákonom 448/2008 bol vo vyššie uvedenom výpočtovom liste zamenený text "Zariadenie sociálnej starostlivosti" za "Zariadenie sociálnych služieb".
- Odstránený bol problém s vymazaním (F8) resp. opravou (F4) služieb v prípade, ak má klient ukončený pobyt.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
20.07.2012 7.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Výpočet úhrad bol zmenený tak, aby umožnil ponechať klientovi s nízkym príjmom (ktorý nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady) zákonom stanovený minimálny zostatok príjmu aj v tom prípade, ak má klient aktuálny príjem nižší, ako je započítateľný príjem.
- Program pri 1.spustení automaticky zosúladí všetky údaje o príjmoch v spracovávanom mesiaci s číselníkom.
- Pri kontrole údajov v tabuľke služieb pribudlo upozornenie na nadbytočné služby u klientov s ukončeným pobytom.
- Opravená bola chyba pri vytváraní výpočtového listu u klientov ubytovaných v miestnostiach, ktoré nevyhovujú podmienkam MZ SR.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
16.07.2012 6.aktualizácia SAGA verzia 3.70
Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) bolo doplnené:
- Tlač životného minima a percenta, ktoré má klientovi zostať so započítateľného príjmu.
- Možnosť nadefinovať si vlastný text do prvých troch riadkov. V prípade parametrického zadania, možno každému klientovi vytlačiť jeho vlastné údaje (napr. číslo zmluvy). Keďže sa text odpamätáva, netreba ho pred tlačou neustále zadávať.
Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
13.07.2012 5.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Opravená chyba v prehľadoch (aj v užívateľských zostavách) - do dôchodkov sa už nepripočítava priemerný príjem z minulého roku.
- V účtovných pohyboch bolo doplnené hromadné pridanie príjmov klientov tak, aby umožnilo vybrať: všetky aktuálne príjmy (v danom mesiaci), príjmy v ZSS, mimo ZSS, započítateľné príjmy, nezapočítateľné príjmy.
- Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV: Príjmy, úhrady, vratky 2) bolo zabezpečené, aby sa odpamätávali doplňujúce, nepovinné údaje, takže ich pred tlačou netreba neustále zadávať.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
12.07.2012 4.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- Číselník príjmov bol upravený tak, aby umožnil evidovať aj tzv. neaktuálny príjem (príp. zrážku) - napr. priemerný príjem za minulý rok. Takýto príjem sa používa pri výpočte úhrad ako základ, z ktorého musí zostať zákonom stanovené % životného minima.
- Upravený bol Výpočtový list uvedený v Prehľady - PUV Príjmy, úhrady, vratky 2.
- V tabuľke poskytovaných služieb bol doplnený stĺpec SOP (S ohľadom na príjem) - X signalizuje, že úhrada za službu môže byť znížená.
- V tabuľke príjmov bol doplnený stĺpec +/- určujúci, či ide o príjem (+), zrážku (-), alebo neaktuálny príjem / zrážku (0).
- V podrobnom zobrazení tabuľky vypočítaných úhrad bol text v stĺpci Úhrada doplnený o písmeno S resp. B - úhrada za službu rátaná S ohľadom na príjem platiteľa alebo Bez ohľadu.
- V skutočných úhradách pribudla možnosť samostatne evidovať Vratku ako špeciálny typ úhrady (zápočet úhrady).
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
20.06.2012 3.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- umožnený bol príjem klienta bez zadania stupňa odkázanosti
- zjednodušil sa spôsob zadávania úhrad pri neprítomnosti v číselníkoch Služby a Neprítomnosť (priamym zápisom do tabuľky)
- v konzistencii (test 15) bola doplnená kontrola a automatická zmena konfiguračného parametra Úhradu počas neprítomnosti zadávať: v %, finančne, individuálne (podľa aktuálnych údajov v číselníku)
- opravená bola chyba zobrazenia dátumov v tabuľke skutočných úhrad
- aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
08.06.2012 2.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- opravená chyba pri zadávaní mesiaca, do ktorého má byť započítaná vratka pri ukončení pobytu.
- aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.70.
01.06.2012 2.aktualizácia KUCHYNA Win verzia 2.00
28.05.2012 1.aktualizácia SAGA verzia 3.70
- opravené boli prehľady Nedoplatky úhrad podrobne a sumárne, v ktorých sa vždy zobrazovali nulové skutočné úhrady, z čoho vyplývala nesprávna výška nedoplatkov.
- odstránená bola chyba systému vznikajúca po ukončení prezerania výsledkov kontroly alebo aktualizácie údajov v tabuľkách Služby a Platitelia, vreckové.
16.05.2012 Nova verzia programu SAGA 3.70:
- doplnená podrobná evidencia skutočných úhrad a nedoplatkov,
- rozdelenie príjmov na: započítateľné do základu pre určenie úhrad a nezapočítateľné,
- viaceré nové a upravené tlačové zostavy,
- prepracovaný spôsob kontroly účtovných údajov (aj ako súčasť kontroly konzistencie),
- nový program TeamViewer pre skvalitnenie servisných činností a online školenia.
Kompletný popis noviniek NOV_S370.DOC : stiahnuť
13.03.2012 2.aktualizácia CENTRÁL verzia 3.30 Spustiť inštaláciu
- V zostavách 110, 111 a 112 (Podrobný, rozšírený a úplný výkaz hospodárenia za skupiny stredísk) bola opravená chyba v súčtových riadkoch.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.30
02.02.2012 Oprava programu KUCHYNA 1.99 . Spustite inštaláciu Spustiť
- Pri prezeraní používaných RP v skladových kartách bola odstránená chyba.
- Pri pridávaní stravníkov pomocou F2 do plánu stravníkov bolo doplnené načítavanie vek.kategórie stravníka z číselníka.
Opravu je potrebné nainštalovať iba v prevádzkach, kde sa varí pre deti rôznych vekových kategórií (školy, DED, DSS pre deti, .. ).
31.01.2012 1.aktualizácia CENTRÁL verzia 3.30 : Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- V zostavách 103,104 a 105 (Podrobný, rozšírený a úplný výkaz hospodárenia za NS) bolo umožnené usporiadanie a filtrovanie podľa kódu hospodárskeho strediska.
30.01.2012 Úprava programu DOPRAVA 4.10 .
- Úprava exportu dávok pre ZP podľa metodického usmernenia UDZS.
26.01.2012 Nova verzia programu CENTRÁL 3.30:
- V číselníku HU boli povolené medzery v analytickej časti čísla účtu (vyžadujú niektoré VÚC).
- Nový číselník skupín nákladových stredísk + 29 nových prehľadov týkajúcich sa hospodárenia, podkladov pre riadenie, porovnávania období atď.
Kompletný popis noviniek NOV_C330.DOC : stiahnuť
9.1.2012 DOPRAVA
Spôsob vykazovania výkonov Záchrannej zdravotnej služby v zmysle vestníka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou číslo 9/2011 v programe DOPRAVA Viac info
21.12.2011 Nova verzia programu KUCHYNA 1.99:
- Doplnená evidencia zmlúv o cenách s dodávateľmi, ponuka JC v príjemkách.
- Nová možnosť zadávať v receptoch rôzne množstvá potravín podľa ročných období.
Kompletný popis noviniek NOV_K199.DOC : stiahnuť
11.11.2011 6.aktualizácia SAGA verzia 3.60 : Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- Vo výplatnej páske a výplatnici so zostatkami príjmov a vratkami, bol u niektorých klientov spôsob úhrady prevzatý z minulého mesiaca, čo mohlo spôsobiť chybu pri filtrovaní (prejavila sa len u klientov, ktorý mali v minulom mesiaci aj vratky aj iný spôsob úhrady ako v aktuálnom mesiaci) - chyba bola odstránená.
- Aktualizácia obsahuje aj všetky predchádzajúce inovácie verzie 3.60
07.10.2011 5.aktualizácia SAGA verzia 3.60
- Doplnené zobrazenie jednorazových služieb vo výpočtovom liste.
27.09.2011 4.aktualizácia SAGA verzia 3.60
- Program umožňuje spracovať záporné sadzby za poskytované služby (napr. z dôvodu opravy predchádzajúcich mesiacov).
22.09.2011 Oprava programu KUCHYNA 1.98 . Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- Opravená funkcia "Rýchle pridávanie do jedálneho lístka". Oprava kontroly vybraných diét.
06.09.2011 3.aktualizácia SAGA verzia 3.60
- Opätovne boli doplnené funkcie cyklického pridávania a cyklickej opravy údajov, ktoré sa nachádzali v starších verziách SAGA. Funkcie sa nenachádzajú v menu, ale sa aktivujú stlačením klávesov CTRL+F2 a CTRL+F4 v zvolenej tabuľke či číselníku.
- Opravená bola výška mesačnej a dennej úhrady vo výpočtovom liste pre „Iné služby“ s mesačne stanovenou sadzbou.
- V žiadostiach bolo odstránené chybové hlásenie pri ručnom zadávaní stupňa odkázanosti.
30.08.2011 Nova verzia programu KUCHYNA 1.98:
- Vylepšenia pri tvorbe výdajok + nové zostavy.
Kompletný popis noviniek NOV_K198.DOC : stiahnuť
09.08.2011 2.aktualizácia SAGA verzia 3.60
- V číselníku „Služby a úhrady“ bolo doplnené hromadné ukončenie poskytovania služby k poslednému dňu uplynulého mesiaca (kláves F8, ukončenie platnosti) - služba bude v aktuálnom mesiaci u všetkých klientov vymazaná.
- Oprava výplatných pások – 2.variant.
- Oprava výpočtu úhrad pri nástupe a ukončení pobytu klienta pre službu s mesačnou sadzbou za priemerný počet dní v mesiaci 30.
02.08.2011 Doplnenie a opravu SAGA verzia 3.60 :
- V účtovných pohyboch na KPD bola doplnená možnosť automatického doplnenia finančnej čiastky (pohybu) vo výške aktuálneho stavu na KPD. Možno využiť najmä pri hromadných pohyboch, keď sa zostatky na KPD vyplácajú klientom alebo sa prevádzajú na VK.
- V novom výpočtovom liste bola doplnená možnosť zadať 3 ľubovoľné riadky textu (napr. dátumy, podpisy a pod.), súčasne bolo zmenené usporiadanie sadzieb za ubytovanie a stravovanie.
- Opravená bola chyba systému pri zmene služby klienta.
- Odstránený bol problém s hromadným ukončením poskytovania služby pri zrušení jej platnosti v číselníku.
01.06.2011 Oprava programu DOPRAVA 4.10 . Spustite inštaláciu Spustiť
- Oprava filtra - odstránenie ladiaceho výpisu.
12.05.2011 - NOVÉ materiálno-spotrebných normy - receptúr pre ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE - k diskozícii sú číselníky na vyžiadanie
01.05.2011 Nova verzia programu DOPRAVA 4.10:
- úprava zostavy 202 - UZD 8 pre ZP, vylepšenie zjednodušeného nahrávania.
Kompletný popis noviniek NOV_D410.DOC : stiahnuť
24.05.2011 Doplnenie programu KUCHYNA 1.97 . Spustite inštaláciu Spustiť
- Doplnená možnosť tlačenia čísiel receptov, čistých hmotností receptov, alergénov a nutričných hodnôt v zostave "Skrátený jedálny lístok".
- Upravené zaokrúhľovanie cien v zostave "Náklady po skladových kartách"
- Opravená chyba pri zadávaní materiálu na objednávke.
- Opravená chyba pri zobrazovaní skladového množstva materiálu na výdajke.
15.12.2010 Nova verzia programu KUCHYNA 1.97:
- Doplnené nová funkcia umožňujúca hromadnú zmenu DPH.
- Na objednávkach doplnená možnosť zadávať už i jednotkové ceny objednávaného tovaru.
- V kalkuláciach pridaná nová zostava umožňujúca vypisovať z predbežnej spotreby po nákladových strediskách množstvá iba určitých receptov (napr. nápojov) alebo skladových kariet (napr. pečiva).
Kompletný popis noviniek NOV_K197.DOC : stiahnuť
08.11.2010 Oprava programu SAGA 3.50 . Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- Oprava výpočtu čiastočných mesačných úhrad (v dôsledku zaokrúhľovania nebol vo výnimočných prípadoch dodržaný zákonom stanovený zostatok príjmu, ale mohol vzniknúť rozdiel cca 0,01 Eur).
- Zmenený spôsob výpočtu denných čiastočných úhrad
12.10.2010 Nova verzia programu SAGA 3.50:
- Spoločná evidencia nákladov na stravu a príslušných režijných nákladov, ich zohľadnenie pri výpočte úhrad a samostatné zobrazenie vo výplatných páskach či výpočtových listoch.
- Možnosť zadávať v tabuľke platiteľov úhrad percento doplatku do plnej úhrady v prípade, ak viacerí príbuzní doplácajú za klienta.
- Prepracovaný algoritmus výpočtu úhrad a vratiek.
- Doplnené nové tlačové zostavy.
- Vytváranie inkasných príkazov a príkazov k úhrade pre Poštovú banku.
Kompletný popis noviniek NOV_S350.DOC : stiahnuť
02.08.2010 Oprava programu SAGA 3.40 . Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- Opravené - pri zmene čísla, dátumu a vydania rozhodnutia o odkázanosti sa nové údaje neuložili do registra klientov.
- Opravená bola „chyba systému", ktorá sa vyskytovala pri tlači mincoviek a výplatníc.
22.07.2010 Nova verzia programu SAGA 3.40 (K hlavným zmenám patrí 13 nových tlačových zostáv vytvorených na základe požiadaviek užívateľov a možnosť individuálne nastaviť, čo sa deje s preplatkom úhrady (t.j. s vratkou). Popis noviniek v NOV_S340.DOC. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
01.07.2010 Nova verzia programu KUCHYNA 1.96 (Hlavná novinka - Evidencia alergénov. Popis noviniek v NOV_K196.DOC. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
31.03.2010 Oprava programu SAGA 3.30 . Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- V tabuľke služieb bola dopracovaná možnosť individuálne zadávať výšku dennej úhrady resp. jednotkovú cenu za každý typ služby.
- Zmena vo výpočte podielu úhrady z príjmu a z majetku (pri nadštandardných službách).
- Opravný režim umožňuje prácu aj s údajmi z minulého roku.
- Zobrazenie tabuľky služieb je aktualizované po každej zmene.
- Zrušenie hlásenia o úschove majetku alebo VK na dobu neurčitú.
- Oprava hromadných účtovných pohybov.
- Aktualizácia počtu ubytovaných klientov v číselníku miestností.
- Doplnenie súčtu úhrad a vratiek v zostave 524 - "Výplatné pásky 2".
Táto oprava obsahuje všetky aktualizácie a doplnky, ktoré boli doposiaľ uverejnené k verzii 3.30.
01.03.2010 Oprava programu KUCHYNA 1.95 Spustite inštaláciu opravy Spustiť
- Oprava zostavy "Stav skladu k dátumu".
- Oprava výpočtu JC pri dodatočnom doplánovaní potraviny, týka sa to iba uživateľou evidujúcich sklad v priemerných cenách.
- Doplnená možnosť nahrávať jedálne lístky dopredu na 3 mesiace.
- Oprava zaokrúhľovania po receptoch a skladových kartách.
- Oprava pri hromadnom pridávají do jedálneho lístku, ak bola už vytvorená žiadanka.
31.12.2009 Nova verzia programu SAGA 3.30 (Úplne prepracovaná evidencia služieb a výpočet úhrad i vratiek. Popis noviniek v NOV_S330.DOC. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
18.12.2009 Nova verzia programu KUCHYNA 1.95 (Hlavná novinka - Evidencia predaj stravných lístokv. Popis noviniek v NOV_K195.DOC. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
21.12.2009 Oprava verzia programu DOPRAVA 4.05 (Subor doprava.exe nahrajte do adresára Vašej DOPRAVY verzie 4.05.Stiahnuť opravu. Popis zmien v tvare: .TXT)
23.11.2009 Nova verzia programu DOPRAVA 4.05 (Popis zmien v NOV_D405.DOC. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
12.11.2009 Nova verzia programu KUCHYNA 1.94 (Dopracovanie sledovania výživových dávok. Stiahnuť novinky v tvare: .DOC)
17.06.2009Oprava programu KYSLIK 3.00 (Popis zmien v CITAJ.MA.Subor kyslik.exe nahrajte do adresára Vašho KYSLIKu verzie 3.00, subory *.frt a *.frx do podadresara ZOSTAVy tohoto KYSLIKu.) Stiahnuť opravu
04.06.2009 Oprava programu BUDOVY 3.00 (Popis zmien v CITAJ.MA. Subor budovy.exe nahrajte do adresára Vašich BUDOV verzie 3.00.) Stiahnuť opravu
01.06.2009 Oprava programu ENERGIE 3.00 (Popis zmien v CITAJ.MA) Stiahnuť opravu
11.05.2009 Nová verzia programu SAGA 3.20. (Určená pre zariadenia TSK - obsahuje nový spôsob výpočtu úhrady za ubytovanie a obslužné činnosti v súlade s VZN TSK.)
24.01.2009 Oprava programu SKLAD 2.00 (Oprava funkcie Zmena kódu NS, nepovolovala niektore formaty kodu NS, znespristupnenie parametra Primarna mena) Stiahnuť opravu
19.01.2009 Nová verzia programu KYSLIK 3.00. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
16.01.2009 Oprava programu UDRZBA 2.70 (V programe bolo umožnené zadávať aj 6-miestne kódy NS bez oddeľovacích znakov.) Stiahnuť opravu
30.12.2008 Nová verzia programu ENERGIE 3.00. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
29.12.2008 Nová verzia programu CENTRÁL 3.10. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
15.12.2008 Nová verzia programu DOPRAVA 4.00. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
08.12.2008 Nová verzia programu ÚDRŽBA 2.70. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, pridaná možnosť evidovať jednot. ceny až na 4 desatinné miesta a variabilný formát kódov NS.
08.12.2008 Nová verzia programu PRÁČOVŇA 2.40. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
07.12.2008 Nová verzia programu KUCHYŇA 1.92. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.
03.12.2008 Nová verzia programu SAGA 3.10. Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, bol prepracovaný systém nahrávania počiatočných stavov a doplnenie nahrávania inventúrnych stavov na kontách peňažných depozitov, pokladni atď.
04.08.2008 Nová verzia programu SAGA 3.00 (nové duálne tlačové zostavy a možnosť meniť údaje v uzavretých mesiacoch)
01.08.2008 Nová verzia programu KYSLIK 2.40 (duálne zobrazovanie cien v SKK a EUR)
16.06.2008 Nová verzia programu Budovy 2.30, Práčovňa 2.30 a Údržba 2.60 (duálne zobrazovanie cien v SKK a EUR)
01.06.2008 Nová verzia programu Kuchyňa 1.90 (duálne zobrazovanie cien v SKK a EUR)
15.05.2008 Nová verzia programu Centrál 3.00, Doprava 3.60, Saga 2.92 (duálne zobrazovanie cien v SKK a EUR)
01.05.2008 Naše programy sa chystajú prejsť na euro, prečítajte si prosím aktuality.